Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane.

 • Kurset er på 4 timer
 • Kurset skal medvirke til at du greier å unngå ulykker
 • Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøre måten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal lære å sikre personer og gods i bil og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Eleven skal

 1. kjenne kursets mål og organisering, å bli bevisst sine egne forventninger og mål når kurset begynner
 2. forstå betydningen av å sikre personer og last i bil ved og
  a) oppleve hvordan løse gjenstander i bil påvirkes og tilegne seg kunnskap om hvilke krefter en person utsettes for ved bråstopp
  b) tilegne seg kunnskap om og øve på å sikre barn, voksne, last og gjenstander i bil
 3. videreutvikle sin evne og vilje til sikker fartstilpassing og å unngå å kjøre på hindringer ved og
  a) oppleve behovet for bremsestrekning fra ulik fart og på ulikt underlag
  b) erfare muligheter og begrensninger som ligger i ABS-systemet
  c) øve på å bremse effektivt og utnytte veggrep i eget kjørefelt
  d) øve på å unngå å kjøre på bevegelige hinder ved å stanse eller styre unna
 4. kjenne til årsaker til tap av og vilkår for gjenvinning av kontroll over bilen ved kjøring i sving ved å
  a) oppleve fartens betydning for tap og gjenvinning av kontroll
  b) arbeide med ulike løsninger ved situasjoner som kan oppstå i sving
  c) erfare betydningen presis kjøreteknikk har for å beholde kontroll
  d) oppleve at bilens elektroniske og tekniske sikkerhetsutstyr kan være føreren til hjelp for å beholde kontroll
 5. utveksle erfaringer med sine medelever og delta i oppsummering ved å
  a) sette ord på egne erfaringer fra opplæringen på banen og dele disse med andre
  b) vurdere egen kjøredyktighet og egne sterke og svake sider som bilfører
  c) kjenne til fakta om ulykkesbildet for unge, ferske bilførere