2.11 Obligatorisk veiledningstime

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd. De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter. Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i neste trinn. Veiledningstimen skal være av 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale.

Læreren skal foreta en helhetsvurdering av kjøreferdighetene. Som vurderingsgrunnlag kan læreren for eksempel gi oppgaver som gir eleven mulighet til å vise at han kan

  • observere og gi tegn ved igangsetting, stans og svinging i kryss
    - starte bilen på rett strekning, øke farten, gire opp og holde stø kurs i fart opp til om lag 60 km/t
  • bremse og stanse ved angitt sted på en behagelig måte
  • starte bilen i motbakke og utforbakke, øke farten og foreta oppgiringer, redusere farten og stanse i bakken på en behagelig måte
  • gire ned og velge riktig gir etter bremsing
  • tilpasse farten og plassere bilen riktig i kjørebanen ved kjøring rett fram, til høyre og venstre
  • rygging, vending og krypekjøring